چگونگی پیدایش کره زمین از دیدگاه قرآن و مقایسه با علم امروز بشری

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۲:۲۸
چگونگی پیدایش کره زمین از دیدگاه قرآن و مقایسه با علم امروز بشری
22 جولای 2015 ... ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ داﺋﻤﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﻧﺎﺑﻮدي، ذاﺗﯽ ﻧﺒﻮدن ﺣﺮﮐﺖ، ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﺮم، ﺗﺮاﮐﻢ ... داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن وﺣﺪﯾﺚ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم وﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ (ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ... ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺎﻣﻞ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺧﻠﻘﺖ آن ... ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻮه. ، ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮه. ﻫﺎﺳﺖ. ﮐﻪ در آﯾﻪ. 88. ﺳﻮره ﻧﻤﻞ ﺑﻪ آن اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ: و ... ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ، ﯾﺎداوري و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﺑﺮﻫـﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺷـﺪه ..... وﺿﻌﯽ زﻣﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
8 فوریه 2018 ... آیه‌ای از سوره صافات در قرآن که به خلقت انسان از «گل چسبنده» اشاره می‌کند. ... علیه‌السلام هم در نهج‌البلاغه به کار می‌برد که ما خداوند را با خودمان مقایسه نکنیم. ... حالا این خلقت کائناتی است و در خلقت زیست‌شناسی کره زمین از نظر فضایی ... یا سفر پیدایش یا هر چه که می‌خواهید نام ببرید جهان را در عرض شش روز آفریده یا ...
14 مارس 2011 ... می دانید که هر روز دانشمندان زمین شناسان عمر دنیا را بیش از پیش ... این عدد با مقایسه عمر انبیاء و نگاهی به کتابهای تاریخ انبیاء منطقی ..... طبیعتا انطباق تاریخ وجود حضرت آدم و شروع نسل بشر امروزی از بعد اون تاریخ از دیدگاه علمی امکان پذیر نخواهد بود. .... فرق بشر و انسان و آدم چیست و هر سه حالت در قرآن نامبرده شده
می‌آفریند و پیشنهاد مقایسه با پادشاهی را می‌دهد که تنها کافی است سخن بگوید تا هر ... و برخی آنرا در طی هشت روز (دو روز آفرینش زمین، چهار روز آفرینش کوه‌ها و برکت دادن زمین و ... قرآن ذکر می‌کند که الله آسمان‌ها و زمین را آفرید و تمامی آفریدگانی را که راه می‌روند، ... داستان آدم و حوا در تضاد با اجماع علمی است که انسان از گونه‌های دیگر انسانیان ...
و مقایسه آن با آخرین دستاوردهای انسان شناسی باستان شناختی و فرهنگی ... موضوع چگونگی آفرینش نخستین انسان و حتی با تفصیل نسبتا زیادی، پرداخته اند. .... بنابراین، پيدايش اوليه انسان در كره زمين را با توجه به نظريات مختلف علمى موجود ... نتایج علمی آخرین دستآوردهای بشر در این زمینه باشد، به طور آشکاری با دیدگاه های دینی ...
24 مارس 2018 ... در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعاگو 2agoo.com چگونگی پیدایش کره زمین از دیدگاه قرآن و مقایسه با علم امروز بشری را برای شما عزیزان ...
علـمی-پژوهـشی ... ایـن پژوهـش بـه دنبـال آن اسـت تـا بـا مقایسـه رونـد آفرینـش طبیعـت از منظـر ... تمامــی اختراعــات بشــری را می تــوان در طبیعــت یافــت. ... مقدمــات پیدایــش چنیــن جامعــه ای در تاریــخ فلســفه و بــه .... أرض در یکجـا بـه معنـای كـره زمیـن »فقـال لهـا و لـأرض ائتیـا .... »هانـس هوالیـن« معتقـد اسـت كـه امـروز نیـز معمـاری امـری.

خوش آمدید

بستن