کیو وب

رابطه اقلام تعهدي اختياري و محافظه كاري حسابداري | انجمن حسابداری ایران

اين تحقيق به بررسي رابطه اقلام تعهدي اختياري و محافظهكاري حسابداري در بازار سرمايه ايران پرداخته شده است. در اين تحقيق اقلام تعهدي به دو جزء اقلام تعهدي اختياري و غيراختياري تقسيم شده و با استفاده از مدل جونز اندازه گيري شده اند.جهت آزمون رابطهي اقلام تعهدي (اعم از اختياري و غيراختياري) با محافظهكاري از مدل باسو استفاده شده ...

نقش اقلام تعهدي اختياري و غيراختياري در پيش ‌بيني جريان هاي نقدي ...

در اين پژوهش تاثير اقلام تعهدي (كه تفاوت ميان سود حسابداري و جريان‌ هاي نقدي عملياتي تعريف شده‌ اند)، با تفکيک اجزاي اختياري و غيراختياري اقلام تعهدي بر پيش‌ بيني جريان هاي نقدي عملياتي آتي بررسي شده است. هدف از پژوهش تعيين اين موضوع است كه آيا اقلام تعهدي اختياري و غيراختياري نقش قابل ملاحظه‌ اي در پيش ‌بيني ...
بررسی نقش عامل رشد در حساسیت بازدهی به اقلام تعهدی اختیاری. دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 77-93. مهدی مشکی میاوقی؛ فاطمه وثوقی. مشاهده مقاله; | اصل مقاله (308 K) ...

اقلام تعهدي اختياري | انجمن حسابداری ایران

اين تحقيق به بررسي رابطه اقلام تعهدي اختياري و محافظهكاري حسابداري در بازار سرمايه ايران پرداخته شده است. در اين تحقيق اقلام تعهدي به دو جزء اقلام تعهدي اختياري و غيراختياري تقسيم شده و با استفاده از مدل جونز اندازه گيري شده اند.جهت آزمون رابطهي اقلام تعهدي (اعم از اختياري و غيراختياري) با محافظهكاري از مدل باسو استفاده شده ...
ﭼﻜﻴﺪه. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ارزش. ﮔﺬاري ﺑﺎﻻي ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳـﻬﺎم و. اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﻴﺎري در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در ﺑـﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار. ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس داده. ﻫﺎي. 86. ﺷﺮﻛﺖ ﻃﻲ دوره. 88-1382. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارزش ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم آن. ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ. ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺳﻪ ﻧﻮع آزﻣﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ، آزﻣﻮن t-. اﺳـﺘﻴﻮدﻧﺖ دو ﻧﻤ. ﻮﻧـﻪ. اي. ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ...
بررسی ادبیات مرتبط با مدیریت سود، بیان‌گر تلاش محققین در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می‌کنند و تبعات اینگونه رفتار، چیست. پاسخ به این سؤالات، بخش اعظمی از تحقیقات تجربی را در حوزه حسابداری و گزارش‌گری مالی به خود اختصاص داده است. از آنجا که وجوه نقد حاصل از ...

نقش اقلام تعهدي اختياري در مديريت سود شركت هاي پذيرفته شده در ...

بررسي ادبيات مرتبط با مديريت سود، بيان گر تلاش محققين در فهم اين مطلب است كه چرا مديران به دنبال دستكاري سود هستند، چگونه سود را مديريت مي كنند و تبعات اينگونه رفتار، چيست. پاسخ به اين سوالات، بخش اعظمي از تحقيقات تجربي را در حوزه حسابداري و گزارش گري مالي به خود اختصاص داده است. از آنجا كه وجوه نقد حاصل از ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: کیو وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستن